ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 29-06-2022.

Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen, gevestigd op:
Kapelweg 14, 7218NJ Almen, telefoon: 0616768073,
E-mail: floris@shiatsuzutphen.nl
Kamer van Koophandel nummer 08221554
Registratienr NVST: L3359
AGB code zorgverlener: 90040687
AGB code praktijk: 90019100
RBCZ Licentienr: 911654R
BTW id: NL002096176B19

Artikel 1 Definities
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen
De cliënt: de wederpartij van Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen .
Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Shiatsupraktijk  De Twaalf Sprengen  

Artikel 2 Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen voor de aangeboden diensten.
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden  van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen heeft aanvaard.

Artikel 4 Derden
De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens zal Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen relevante informatie bij de start en het einde van het behandeltraject terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee uitdrukkelijk niet akkoord is.
Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen worden doorgegeven.

Artikel 5 Behandelingsperiode
Een behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen zal een advies uitbrengen met betrekking tot het aantal behandelingen in relatie tot de klacht van de cliënt.

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld voor het totale factuurbedrag.

Artikel 7 Annulering
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren.
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of voor de behandeling belangrijke relevante informatie.
Contra-indicaties: Griep, Koorts, Open wonden, Nog niet geheelde littekens na een operatie, Algemene infectieziekten, Ontstekingen, Ernstige vaatziekten, Trombose, Besmettelijke (huid)ziekten, Ziekten met een verhoogde stofwisseling, Alcohol- en drugsverslaving, Eerste drie maanden van zwangerschap (na de derde maand aanbevolen).
Indien er tijdens een anamnese, voorafgaande aan een behandeling, niet of onjuist wordt ingelicht over een bovenstaande contra-indicatie kan de behandelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ten gevolge van een uitgevoerde Shiatsubehandeling.

Artikel 9 Geheimhouding
De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen. Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntdossier
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen is door de beroepsorganisaties en wetgeving (WGBO) verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw medische gegevens.

Dit dossier bevat de persoonlijke aantekeningen van elke sessie door de therapeut. Het dossier wordt bewaard op een USB waar alleen uw therapeut toegang toe heeft. Naast Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier.

Een dossier wordt tot 20 jaar bewaard. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

Met derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens, heeft Praktijk Shiatsupraktijk Hara een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin staat vastgelegd dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met uw privacy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waarnemer. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden geeft de cliënt, bij noodzaak, toestemming aan de waarnemer tot inzage van zijn/haar dossier.

Artikel11 Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

Artikel 12 Facturering en betaling
De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen vermeld staat. Ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen en de cliënt. Elke behandeling dient na afloop contant, en zoveel mogelijk, gepast te worden betaald of achteraf via een factuur en bankoverschrijving. Pinnen is niet mogelijk. Indien in overleg anders overeengekomen dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen is via de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging voor Somatherapeuten) verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen kunnen worden toegerekend. Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

Artikel 14 Klachten
Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post. Middels de beroepsvereniging van Shiatsupraktijk De Twaalf Sprengen, NVST (Nederlandse Vereniging voor Somatherapeuten), is een klacht-en tuchtrecht van kracht. https://www.nvst.nl/klachtenformulier/

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden
De algemene voorwaarden worden aan de cliënt gepresenteerd bij het maken van een afspraak. En staan op de website. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.